ỨNG DỤNG LIME Pro

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

Chào mừng Bạn đến với ứng dụng LIME Pro của Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (“Hanwha Life Việt Nam”).

I. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Khi truy cập và sử dụng các dịch vụ của ứng dụng LIME Pro, mời Bạn đọc kỹ và xác nhận đồng ý thực hiện đúng Quy định dưới đây về việc sử dụng ứng dụng này:

Điều 1. Đăng ký sử dụng, truy cập và hủy truy cập ứng dụng:

1.1. Người dùng của Hanwha Life Việt Nam (Người sử dụng) được quyền sử dụng ứng dụng LIME Pro để khởi tạo tài khoản đăng nhập và có thể liên kết với (các) tài khoản mạng xã hội như Google, Facebook, Zalo, Apple…, hoặc bất kì loại tài khoản nào khác được Hanwha Life Việt Nam cho phép thể hiện bằng chức năng có sẵn trên ứng dụng.

1.2. Hanwha Life Việt Nam có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của ứng dụng LIME Pro vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần được sự đồng ý của Người sử dụng. Trong trường hợp này, Hanwha Life Việt Nam sẽ thông báo cụ thể đến Người sử dụng.

1.3. Cho phép xóa ứng dụng và dữ liệu liên quan.

Điều 2. Phạm vi sử dụng

Người sử dụng chỉ được phép sử dụng các dịch vụ và thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng LIME Pro để phục vụ cho việc cập nhật thông tin và phục vụ khách hàng của Hanwha Life Việt Nam. Người sử dụng không được sử dụng các dịch vụ và thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng LIME Pro cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hanwha Life Việt Nam.

Điều 3. Bảo mật thông tin đăng nhập

3.1. Người sử dụng phải tự giữ bí mật các thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) vào ứng dụng, đồng thời cam kết không chia sẻ hay để lộ thông tin đăng nhập của mình, cho dù cố ý hay vô ý, cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, bất kể bên thứ ba này có là Người sử dụng khác của ứng dụng LIME Pro hay không.

3.2. Người sử dụng sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) gây ra cho bản thân trong trường hợp để lộ thông tin đăng nhập dẫn đến việc bên thứ ba sử dụng để đăng nhập trái phép vào ứng dụng LIME Pro.

3.3. Người sử dụng phải kịp thời thông báo cho Hanwha Life Việt Nam ngay khi thông tin đăng nhập bị mất, bị lộ, hoặc nghi ngờ bị mất, bị lộ.

Điều 4. Không phá hoại

4.1. Người sử dụng không được thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm làm ngưng trệ hoặc tê liệt hoạt động của ứng dụng hoặc phá hoại một phần hay toàn bộ các dịch vụ, chức năng của ứng dụng LIME Pro.

4.2. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành nếu vi phạm bất kỳ quy định nào được nêu trong Quy định về việc sử dụng ứng dụng này. Người sử dụng không sử dụng hoặc hướng dẫn người khác sử dụng công cụ hỗ trợ để gửi, lan truyền, phát tán vi rút tin học, chương trình phần mềm có tính năng lấy trộm thông tin, phá huỷ dữ liệu máy tính; làm rối loạn, cản trở hoạt động của ứng dụng LIME Pro.

Điều 5. Miễn trừ trách nhiệm đối với Hanwha Life Việt Nam

5.1. Hanwha Life Việt Nam cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của hệ thống kỹ thuật khi Người sử dụng truy cập ứng dụng LIME Pro. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Hanwha Life Việt Nam, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng. Bên cạnh đó, trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Người sử dụng không thể truy cập được thì Người sử dụng cần thông báo cho chúng tôi về địa chỉ email customer.service@hanwhalife.com.vn để xác định nguyên nhân và khắc phục.

5.2. Tuy nhiên, Hanwha Life Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Người sử dụng không đến được với chúng tôi, hoặc việc không thể truy cập hoặc truy cập bị gián đoạn phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Hanwha Life Việt Nam gây ra.

Điều 6. Trách nhiệm và nghĩa vụ khác của Người sử dụng

6.1. Người sử dụng có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng để có thể kết nối, đăng nhập an toàn vào ứng dụng LIME Pro.

6.2. Người sử dụng cam kết tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của Hanwha Life Việt Nam liên quan đến việc sử dụng ứng dụng LIME Pro.

6.3. Tất cả các điều khoản về bảo mật của Quy định này vẫn có hiệu lực sau khi Người sử dụng ngừng hoặc chấm dứt sử dụng thông tin và dịch vụ do ứng dụng LIME Pro cung cấp.

Điều 7. Tính ràng buộc và việc điều chỉnh, sửa đổi Quy định

7.1. Đây là Quy định mang tính ràng buộc giữa Người sử dụng và Hanwha Life Việt Nam.

7.2. Hanwha Life Việt Nam có thể điều chỉnh hay sửa đổi Quy định này bất kỳ lúc nào nếu thấy cần thiết và phù hợp. Nội dung điều chỉnh hoặc sửa đổi sẽ được công bố tại ứng dụng LIME Pro và có hiệu lực ngay từ thời điểm được công bố.


II. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

Chính sách này nêu rõ lý do vì sao chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng, cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và sử dụng nó như thế nào.

Điều 1: Cam kết của Hanwha Life Việt Nam

Hanwha Life Việt Nam cam kết bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của Bạn bằng cách tuân thủ quy định bảo mật thông tin cá nhân theo pháp luật Việt Nam, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với các chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật đối với thông tin cá nhân.

Hanwha Life Việt Nam cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên và các phương pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Điều 2: Các loại dữ liệu cá nhân Hanwha Life Việt Nam sẽ thu thập và xử lý

 • Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc chi tiết, ví dụ chức vụ, họ tên, thông tin liên lạc chi tiết;
 • Ngày sinh, giới tính và/hoặc tuổi của bạn;
 • Quốc tịch, bản sao giấy tờ nhận dạng bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • Thông tin về vị trí của bạn;
 • Ảnh và thông tin khác từ máy ảnh và thư viện ảnh trên Thiết bị của bạn;
 • Thông tin chi tiết về người thụ hưởng, ví dụ chủ hợp đồng bảo hiểm và người thụ hưởng của các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Thông tin chúng tôi có được từ các bên thứ ba, bao gồm thông tin về rủi ro bảo hiểm, định giá, lịch sử yêu cầu bồi thường, các trường hợp nghi ngờ gian lận và lịch sử sử dụng;
 • Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn;
 • Liên kết đến chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà ứng dụng sử dụng: Google play services, Firebase Analytics…

Điều 3: Cách thức Hanwha Life Việt Nam thu thập dữ liệu cá nhân của Bạn

 • Hanwha Life Việt Nam tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ Bạn và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi Bạn xác định đăng ký làm Người sử dụng ứng dụng LIME Pro;
 • Cookie, dịch vụ định vị, địa chỉ IP khi bạn truy cập ứng dụng LIME Pro.
 • Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ thư điện tử, vị trí ẩn danh. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Điều 4: Sử dụng thông tin thu thập được

Hanwha Life Việt Nam chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Người sử dụng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà Người sử dụng đồng ý, phù hợp với quy định của pháp luật.

Dữ liệu thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích có thể kể đến như sau:

 • Nhận diện Bạn bất cứ khi nào bạn truy cập vào ứng dụng LIME Pro (điều này thúc đẩy tốc độ và cá nhân hoá truy cập của bạn tới ứng dụng LIME Pro);
 • Thu thập thông tin cơ bản về cách Bạn đã sử dụng ứng dụng LIME Pro;
 • Xác định, xác nhận thông tin khách hàng và thông tin đại lý bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam;
 • Quản lý các hợp đồng bảo hiểm;
 • Trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc;
 • Đăng ký tham gia vào các sự kiện do Hanwha Life Việt Nam tài trợ;
 • Để quản lý Tài khoản của Bạn: để quản lý đăng ký của Bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà Bạn cung cấp có thể cấp cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ dành cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Cung cấp các thông tin được yêu cầu một cách kịp thời;
 • Phát hiện và điều tra hành động bất hợp pháp, bao gồm hành vi trục lợi, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố;
 • Hoàn thành các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, ví dụ như thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phân tích, bao gồm phân tích cơ sở khách hàng và các cá nhân khác, là những người mà dựa trên các thông tin cá nhân của họ, chúng tôi phân tích hành vi, thị hiếu và sở thích, phát triển các sản phẩm mới, cải thiện các dịch vụ của Hanwha Life Việt Nam, xác định xu hướng tiêu dùng, thấu hiểu các sở thích của các khách hàng của chúng tôi, hoạch định và thực thi các giao dịch kinh doanh (bao gồm giao dịch liên doanh và các giao dịch thương mại) và để phục vụ các mục đích kinh doanh hợp pháp khác;
 • Hỗ trợ trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi cơ quan quản lý ngành, cơ quan điều tra, tòa án, theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Mục đích khác mà luật yêu cầu hoặc cho phép.

Điều 5: Chia sẻ các thông tin được thu thập

Hanwha Life Việt Nam sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của Bạn hoặc khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nhưng có thể, nếu pháp luật cho phép và nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoặc mục đích liên quan trực tiếp đến mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân đó cho các bên sau đây:

 • Người sử dụng liên quan đến việc phân phối các sản phẩm và dịch vụ do Hanwha Life cung cấp.
 • Các công ty liên kết của Hanwha Life Việt Nam.
 • Các công ty kinh doanh bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm.
 • Nhân viên hay tổ chức cung cấp dịch vụ điều tra bồi thường bảo hiểm.
 • Các hiệp hội và liên đoàn công nghiệp bảo hiểm của ngành bảo hiểm tùy từng thời điểm.
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc kinh doanh bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm.
 • Các đại lý, thành viên, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác cho Hanwha Life liên quan đến công việc kinh doanh của công ty.
 • Các cá nhân hoặc công ty mà Hanwha Life có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của luật định liên quan đến Hanwha Life hoặc bất kỳ thành viên hoặc đối tác kinh doanh của công ty.

Việc chia sẻ thông tin của Hanwha Life Việt Nam còn được đưa vào Hợp đồng đại lý được ký kết với Người sử dụng.

Điều 6: Bảo vệ các thông tin thu thập

Thông tin cá nhân của Bạn được truy cập một cách giới hạn bởi nhân viên của Hanwha Life, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ có thẩm quyền, những người mà cần thông tin của Bạn để thực hiện công việc của họ.

Chúng tôi đã phát triển và tiếp tục nâng cao hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn, chống lại sự mất mát, mất cắp, tiết lộ thông tin, sao chép, sử dụng và sửa đổi thông tin trái phép.

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ và các quy trình an ninh thích hợp với từng loại tài liệu thông tin khác nhau, bao gồm cả hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ bằng giấy, biện pháp bảo vệ thông tin trong nội bộ công ty, và các biện pháp bảo vệ thông tin qua công nghệ chẳng hạn như việc sử dụng các mật mã và mã hóa.

Tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, nhưng Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

Điều 7: Cập nhật thông tin cá nhân

Trường hợp thông tin cá nhân của Người sử dụng không chính xác hoặc có sự thay đổi, Người sử dụng nên thông báo kịp thời cho Hanwha Life Việt Nam để chúng tôi có thể liên hệ đến đúng Người sử dụng khi cần thiết.

Điều 8: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ được lưu trữ ngay cả sau khi kết thúc việc sử dụng ứng dụng LIME Pro.

Điều 9: Thông báo về các thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian và phiên bản mới nhất sẽ được cập nhật trên trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị Bạn nên định kỳ kiểm tra Chính sách bảo mật trên trang mạng của chúng tôi, vì phiên bản Chính sách bảo mật được hiển thị trên trang mạng của chúng tôi là phiên bản được cập nhật gần nhất.