Hanwha Life Việt Nam hân hoan thông báo triển khai chương trình khuyến mại “CHỌN AN YÊN, MỞ QUÀ VUI”  dành cho tất cả các khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam qua ngân hàng VIETBANK với chi tiết như sau:

1.Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại: Tất cả các khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua VIETBANK trong thời gian khuyến mại.

3. Địa bàn khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.

4. Điều kiện và Cơ cấu giải thưởng:

5. Quy định chung:

5.1 Điều kiện của khách hàng được hưởng khuyến mại:

Tất cả các Khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua Vietbank trong thời gian khuyến mại, và thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Hợp đồng bảo hiểm mà Khách hàng tham gia được phát hành trong Thời gian khuyến mại; và

b) Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng đạt từ 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng) trở lên.

Việc xác định Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của Hợp đồng bảo hiểm được quy định tại khoản Mục 5.2 của Thông báo khuyến mại này; và

c) Hợp đồng bảo hiểm (i) đã qua thời gian xem xét lại 21 (hai mươi mốt) ngày như được quy định tại Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm; và (ii) phải được duy trì hiệu lực tính đến thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại như quy định tại Mục 5.3.

5.2 Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của Hợp đồng bảo hiểm được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính cộng (+) với 100% Phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung, thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên của HĐBH đạt điều kiện xem xét và được xác định lại tại thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng.

Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên sẽ không bao gồm khoản phí tăng thêm do điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp và phí đóng thêm (top-up).

Theo đó, IP sẽ được xác định lại tại thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng, để tính số phí giảm trừ hoặc tăng thêm đối với những Hợp đồng bảo hiểm phát sinh thay đổi như: tăng/giảm phí, tăng/giảm số tiền bảo hiểm, thay đổi định kỳ đóng phí, hủy hoặc thêm sản phẩm bổ sung.

5.3 Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:

a) Hanwha Life Việt Nam sẽ lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại theo quy định theo từng đợt vào các thời điểm sau:

Trong đó:

- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 1 bao gồm các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 5, được phát hành từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024.

- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 2 bao gồm: (i) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 5, được phát hành từ ngày 01/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024 và (ii) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách Đợt 1.

- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 3 bao gồm: (i) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 5, được phát hành từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 30/06/2024 và (ii) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 31/05/2024 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách các Đợt trước đó.

b) Cách thức trao quà:

- Quà tặng sẽ được gửi đến Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của Chương trình khuyến mại. Tại thời điểm trao quà tặng, Hanwha Life Việt Nam sẽ gửi tin nhắn (kèm đường dẫn để sử dụng quà tặng) đến số điện thoại di động mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life Việt Nam.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.