Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin cá nhân mà bạn chuyển đến Hanwha Life Việt Nam thông qua website này. Nhằm giúp bạn hiểu về việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ các thông tin chúng tôi thu thập được như thế nào, những quy định sau đây cung cấp chi tiết các thông lệ và quy trình bảo mật thông tin thu thập được của chúng tôi.

Thông Tin Thu Thập

Những thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Thông tin mà chúng tôi nhận được từ một cá nhân, chẳng hạn như họ tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tình trạng tài chính và/hoặc các thông tin liên quan khác;
  • Thông tin về những giao dịch mà một cá nhân đã thực hiện với Công ty chúng tôi, bao gồm cả với các Chi nhánh, Văn phòng kinh doanh, Văn phòng đại diện hoặc đại lý của Chúng tôi, chẳng hạn như hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm, lịch sử thanh toán;
  • Thông tin mà chúng tôi nhận được từ các tổ chức thu thập thông tin của người tiêu dùng được phép hoạt động, chẳng hạn như lịch sử sử dụng tín dụng của các khách hàng.

Thông Tin Có Thể Tiết Lộ

Trong một số trường hợp, Hanwha Life Việt Nam sẽ chọn lọc và loại bỏ những thông tin không cần thiết (ví dụ như địa chỉ IP khi đăng nhập, khi truyền tập tin...) nhằm bảo mật tối đa cho bạn. Chúng tôi chủ yếu dùng những thông tin thu thập được để tổng hợp, thống kê thành những dữ liệu mà hoàn toàn không thể xác định được là của cá nhân nào. Chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất cứ ai trừ trường hợp việc tiết lộ là cần thiết để cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi cho cá nhân có liên quan, hoặc chỉ tiết lộ trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, hoặc tiết lộ khi được sự chấp thuận của chính bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được cho các công ty tiếp thị thực hiện các dịch vụ tiếp thị thay mặt chúng tôi hoặc cho các tổ chức tài chính mà chúng tôi có thỏa thuận cùng thực hiện chiến dịch tiếp thị.

Bảo Mật và An Ninh

Chúng tôi giới hạn và chỉ cấp quyền truy cập vào các thông tin cá nhân của bạn cho các nhân viên phụ trách website của chúng tôi hoặc chỉ cho những người khác mà những người này cần biết những thông tin như vậy nhằm phục vụ cho bạn hoặc để tiến hành những hoạt động kinh doanh bình thường của chúng tôi. Chúng tôi duy trì các phương thức bảo vệ thông tin dưới dạng văn bản, dữ liệu điện tử và áp dụng các quy trình bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin cá nhân nếu bạn truy cập đến các website liên kết không thuộc Hanwha Life Việt Nam quản lý.